Nämnder/Styrelser    
Västblekinge Miljö AB - Ledamöter
VisitBlekinge - besöksnäringsorganisation
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott och delegationer
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens näringslivsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Sölvesborgs kommuns revisorer
Nämnder och deras utskott
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott
Byggnadsnämnden
Fritids- och Kulturnämnden
Omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Kommunala bolag (helägda)
Sölvesborgs Energi AB
Sölvesborgs Energi och Vatten AB
Sölvesborgs Fjärrvärme AB
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Revisorer
Sölvesborgs Kommunföretag AB
Sölvesborgshem AB
Kommunalförbund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bromölla-Sölvesborg
Miljöförbundet Blekinge Väst
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen
Kommunalt samverkansorgan
Region Blekinge, regionstyrelsen
Samordningsförbundet Finsam Blekinge
Kommittéer m m
Pensionärsrådet
Rådet för funktionsnedsatta
Arbetsgrupper, projektgrupper, ledningsgrupper m m
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp)
Fonder
Ebba Hultqvists Fondstiftelse av år 1946 för sångens och musikens främjande
Stiftelsen Eugenia Sterns minne
Stiftelsen Swanlundska fonden
Stiftelsen Syskonen Balkenhausens Samfond
Övriga, ombud och representanter m m
Beredning av budget för revisorerna
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Tätortsförhållanden
Kommuninvest ekonomisk förening
Huvudmän
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank
Nämndemän
Nämndemän - Blekinge tingsrätt
Gruppledare
Gruppledare för de politiska partierna
 
Uppdaterad 2015-01-30 14:02:56