Nämnder/Styrelser    
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bromölla-Sölvesborg
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunsamverkan Cura Familjerättsnämnden
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Sölvesborgs Kommunföretag AB
Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB - ledamot
Sölvesborgs Stuveri- och Hamn AB - Stämmoombud
Västblekinge Miljö AB - Ledamöter
VisitBlekinge - besöksnäringsorganisation
VisitBlekinge Ideell förening, ombud till årsmöte
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott och delegationer
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens näringslivsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Sölvesborgs kommuns revisorer
Nämnder och deras utskott
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott
Byggnadsnämnden
Fritids- och Kulturnämnden
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Kommunala bolag (helägda)
Sölvesborgs Energi AB
Sölvesborgs Energi AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Energi och Vatten AB
Sölvesborgs Energi och Vatten AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Fjärrvärme AB
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Revisorer
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Kommunföretag AB - Stämmoombud
Sölvesborgshem AB
Sölvesborgshem AB - Stämmoombud
Kommunala bolag (delägda)
Västblekinge Miljö AB - Stämmoombud
Kommunalförbund
Miljöförbundet Blekinge Väst
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen
Kommunalt samverkansorgan
Samordningsförbundet Finsam Blekinge
Kommittéer m m
Folkhälsoråd
Funktionshinderrådet
Kulturpriskommittén
Namnkommittén
Pensionärsrådet
Arbetsgrupper, projektgrupper, ledningsgrupper m m
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp)
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor
Strategisk personalförsörjning
Fonder
Ebba Hultqvists Fondstiftelse av år 1946 för sångens och musikens främjande
Stiftelsen Eugenia Sterns minne
Stiftelsen Swanlundska fonden
Stiftelsen Syskonen Balkenhausens Samfond
Övriga, ombud och representanter m m
Beredning av budget för revisorerna
Brottsförebyggande rådet
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Tätortsförhållanden
Kommunbygderåd
Kommuninvest ekonomisk förening
Leader Sydost
Huvudmän
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank
Nämndemän
Nämndemän - Blekinge tingsrätt
Gruppledare
Gruppledare för de politiska partierna
 
Uppdaterad 2020-12-05 20:04:32