Nämnder/Styrelser    
Region Blekinge - Småland-Blekinge South Sweden Europakontor
Region Blekinge - Trafiknämnden
Västblekinge Miljö AB - Ledamöter
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott och delegationer
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens näringslivsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Sölvesborgs kommuns revisorer
Nämnder och deras utskott
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämndens arbetsutskott
Fritids- och Kulturnämnden
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Kommunala bolag (helägda)
Sölvesborgs Energi AB
Sölvesborgs Energi AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Energi och Vatten AB
Sölvesborgs Energi och Vatten AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Fjärrvärme AB
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Revisorer
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Kommunföretag AB
Sölvesborgs Kommunföretag AB - Stämmoombud
Sölvesborgshem AB
Sölvesborgshem AB - Stämmoombud
Kommunala bolag (delägda)
Blekingetrafiken AB - Ombud
Sölvesborgs Stuveri- och Hamn AB - Stämmoombud
Västblekinge Miljö AB - Stämmoombud
Kommunalförbund
Gymnasienämnden Bromölla-Sölvesborg
Miljöförbundet Blekinge Väst
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen
Vårdförbundet Blekinge
Kommunalt samverkansorgan
Region Blekinge, regionstyrelsen
Samordningsförbund - Rehabiliteringsområdet
Kommittéer m m
Hälsoråd
Kulturpriskommittén
Namnkommittén
Naturvårdsrådet
Pensionärsrådet
Rådet för funktionsnedsatta
Turistråd
Arbetsgrupper, projektgrupper, ledningsgrupper m m
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp)
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor
Politisk samverkan vård och omsorg
Strategisk personalförsörjning
Fonder
Ebba Hultqvists Fondstiftelse av år 1946 för sångens och musikens främjande
Stiftelsen Eugenia Sterns minne
Stiftelsen Swanlundska fonden
Stiftelsen Syskonen Balkenhausens Samfond
Övriga, ombud och representanter m m
Beredning av budget för revisorerna
Blekingearkivet
Brottsförebyggande rådet
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Tätortsförhållanden
Kommunbygderåd
Kommuninvest ekonomisk förening
Leader Blekinge (lag-Gruppen)
Vägföreningen Krokås fiskeläge
Huvudmän
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank
Nämndemän
Nämndemän - Blekinge tingsrätt
Gruppledare
Gruppledare för de politiska partierna
 
Uppdaterad 2014-12-22 14:02:19