Nämnder/Styrelser    
VisitBlekinge Ideell förening, ombud till årsmöte
VisitBlekinge - besöksnäringsorganisation
Västblekinge Miljö AB - Ledamöter
Sölvesborgs Stuveri- och Hamn AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB - ledamot
Sölvesborgs Kommunföretag AB
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Kommunsamverkan Cura Familjerättsnämnden
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bromölla-Sölvesborg
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott och delegationer
Sölvesborgs kommuns revisorer
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens näringslivsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Nämnder och deras utskott
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Omsorgsnämnden
Fritids- och Kulturnämnden
Byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunala bolag (helägda)
Sölvesborgshem AB - Stämmoombud
Sölvesborgshem AB
Sölvesborgs Kommunföretag AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Revisorer
Sölvesborgs Fjärrvärme AB
Sölvesborgs Energi och Vatten AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Energi och Vatten AB
Sölvesborgs Energi AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Energi AB
Kommunala bolag (delägda)
Västblekinge Miljö AB - Stämmoombud
Kommunalförbund
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Miljöförbundet Blekinge Väst
Kommunalt samverkansorgan
Samordningsförbundet Finsam Blekinge
Kommittéer m m
Pensionärsrådet
Namnkommittén
Kulturpriskommittén
Funktionshinderrådet
Folkhälsoråd
Arbetsgrupper, projektgrupper, ledningsgrupper m m
Strategisk personalförsörjning
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp)
Fonder
Stiftelsen Syskonen Balkenhausens Samfond
Stiftelsen Swanlundska fonden
Stiftelsen Eugenia Sterns minne
Ebba Hultqvists Fondstiftelse av år 1946 för sångens och musikens främjande
Övriga, ombud och representanter m m
Leader Sydost
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunbygderåd
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Tätortsförhållanden
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor
Brottsförebyggande rådet
Beredning av budget för revisorerna
Huvudmän
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank
Nämndemän
Nämndemän - Blekinge tingsrätt
Gruppledare
Gruppledare för de politiska partierna
 
Uppdaterad 2020-11-28 08:04:54