Nämnder/Styrelser    
VisitBlekinge Ideell förening, ombud till årsmöte
VisitBlekinge - besöksnäringsorganisation
Västblekinge Miljö AB - Ledamöter
Sölvesborgs Stuveri- och Hamn AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB - ledamot
Sölvesborgs Kommunföretag AB
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Kommunsamverkan Cura Familjerättsnämnden
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott och delegationer
Sölvesborgs kommuns revisorer
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens näringslivsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Nämnder och deras utskott
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Omsorgsnämnden
Fritids- och Kulturnämnden
Byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunala bolag (helägda)
Sölvesborgshem AB - Stämmoombud
Sölvesborgshem AB
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Fjärrvärme AB - Revisorer
Sölvesborgs Fjärrvärme AB
Sölvesborgs Energi och Vatten AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Energi och Vatten AB
Sölvesborgs Energi AB - Stämmoombud
Sölvesborgs Energi AB
Kommunala bolag (delägda)
Västblekinge Miljö AB - Stämmoombud
Kommunalförbund
Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund, direktionen
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Miljöförbundet Blekinge Väst
Kommunalt samverkansorgan
Samordningsförbundet Finsam Blekinge
Kommittéer m m
Pensionärsrådet
Naturvårdsrådet
Kulturpriskommittén
Funktionshinderrådet
Folkhälsoråd
Arbetsgrupper, projektgrupper, ledningsgrupper m m
Strategisk personalförsörjning
Politisk beredningsgrupp för översiktliga planfrågor
Blekinge Väst - (kommunledningsgrupp)
Fonder
Stiftelsen Syskonen Balkenhausens Samfond
Stiftelsen Swanlundska fonden
Stiftelsen Eugenia Sterns minne
Ebba Hultqvists Fondstiftelse av år 1946 för sångens och musikens främjande
Övriga, ombud och representanter m m
Leader Sydost
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunbygderåd
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Tätortsförhållanden
Gode män enligt fastighetsbildningslagen - Jord- och skogsbruksfrågor
Brottsförebyggande rådet
Beredning av budget för revisorerna
Huvudmän
Huvudmän i Sölvesborg-Mjällby sparbank
Nämndemän
Nämndemän - Blekinge tingsrätt
Gruppledare
Gruppledare för de politiska partierna
 
Uppdaterad 2020-01-21 20:04:31